Er din virksomhed klar til handle med Storbritannien, når overgangsperioden udløber?

Sådan kommer du i gang

  • Besvar spørgsmål relevant for din virksomhed.

  • Baseret på dine svar får du en oversigt over opmærksomhedspunkter, som kræver yderligere forberedelse og handling fra din virksomheds side.

Eksport af varer

En vare omfatter virksomheders salg af fysiske varer/produkter (færdigfabrikeret og halvfabrikat) eller foræring af varer (fx reklamegaver) til en hvilken som helst slutbruger (forbrugere, engros osv.) igennem en hvilken som helst salgskanal (e-handel, fysisk etablering, platform osv.).

Eksporterer din virksomhed varer (herunder halvfabrikat) til Storbritannien, eller har I planer om at eksportere varer til Storbritannien i fremtiden?

For visse varegrupper kan der være yderligere regler, som din virksomhed bør være opmærksom på. Eksporterer din virksomhed en eller flere af følgende varegrupper?

Eksporterer din virksomhed varer til EU med brug af britisk udstedte markedsføringstilladelser, certifikater, licenser, bemyndigede repræsentanter eller autorisationer?

Som vareeksportør kan det være relevant for din virksomhed at besvare spørgsmålene vedrørende eksport af tjenesteydelser, transport, leverandører, forbrugerregler samt kontrakter og tvister.

Import af varer

En vare omfatter virksomheders salg af fysiske varer/produkter (færdigfabrikeret og halvfabrikat) eller foræring af varer (fx reklamegaver) til en hvilken som helst slutbruger (forbrugere, engros osv.) igennem en hvilken som helst salgskanal (e-handel, fysisk etablering, platform osv.).

Importerer din virksomhed varer (herunder halvfabrikat) fra Storbritannien, eller har I planer om at importere varer fra Storbritannien i fremtiden?

For visse varegrupper kan der være yderligere regler, som din virksomhed bør være opmærksom på. Importerer din virksomhed en eller flere af følgende typer varer?

Importerer din virksomhed varer fra Storbritannien af en britisk eksportør med britisk udstedte markedsføringstilladelser, certifikater, licenser, bemyndigede repræsentanter eller autorisationer?

Som vareimportør kan det være relevant for din virksomhed at besvare spørgsmålene vedrørende import af tjenesteydelser, transport, leverandører, selskabsstrukturer samt kontrakter og tvister.

Leverandører

En leverandør er en virksomhed, der leverer et produkt eller en tjenesteydelse til en anden virksomhed, som enten bruger produkterne til produktion eller til videresalg.

Har din virksomhed leverandører fra Storbritannien?

Det kan være relevant for din virksomhed at besvare spørgsmålene vedrørende eksport og import af varer og tjenesteydelser, transport samt kontrakter og tvister.

Momsrefusion

Er din virksomhed momsregistreret, kan du på visse betingelser få moms betalt i EU refunderet. 

Får du eller påtænker du at få momsrefusion for udgifter afholdt i Storbritannien?

Det kan være relevant for din virksomhed at besvare spørgsmålene vedrørende eksport af varer og tjenesteydelser, telefoni, selskabsstrukturer samt kontrakter og tvister.

Eksport af tjenesteydelser

En tjenesteydelse dækker over en række forskellige aktiviteter såsom rejser, undervisning, konsulentydelser, byggeri, håndværk, professionelle tjenester ydet af erhverv såsom arkitekter eller jurister etc. Fælles for dem alle er, at der ikke er tale om salg af en fysisk vare.

Spørgsmålene om eksport af tjenesteydelser omfatter både levering af tjenesteydelser gennem fysisk etablering i Storbritannien og midlertidig levering af tjenesteydelser (dvs. uden fysisk etablering).  Desuden dækker spørgsmålene salg af tjenester til en hvilken som helst slutbruger såsom forbrugere, andre virksomheder mv.

Leverer din virksomhed tjenesteydelser til Storbritannien?

Medbringer din virksomhed udstyr eller værktøj til leveringen af midlertidige tjenesteydelser?

Mere info

Har din virksomhed en servicekontrakt i Storbritannien (eller forventer din virksomhed at indgå en servicekontrakt), der fortsætter efter overgangsperioden?

Er din virksomhed en finansiel virksomhed og udbyder du finansielle tjenesteydelser i Storbritannien?

Praktiserer din virksomhed et lovreguleret erhverv i Storbritannien?

Mere info

Sælger din virksomhed digitale tjenester i form af e-handels-, tele-, radio- eller tv-ydelser til forbrugere i Storbritannien og benytter One stop moms-ordningen til momsafregning?

Som eksportør af tjenesteydelser kan det være relevant for din virksomhed at besvare spørgsmålene vedrørende eksport af varer, arbejdskraft, selskabsstruktur, regnskab, digitale tjenesteydelser og data samt kontrakter og tvister.

Import af tjenesteydelser

En tjenesteydelse dækker over en række forskellige aktiviteter såsom rejser, undervisning, konsulentydelser, byggeri, håndværk, professionelle tjenester ydet af erhverv såsom arkitekter eller jurister etc. Fælles for dem alle er, at der ikke er tale om salg af en fysisk vare.

Importen af disse tjenesteydelser omfatter både midlertidig levering af tjenesteydelser samt levering af tjenesteydelser gennem fysisk etablering i Danmark. Desuden kan der være tale om import af et færdigt produkt eller import af et input til det færdige produkt.

Køber din virksomhed tjenesteydelser fra britiske udbydere?

Køber din virksomhed finansielle tjenesteydelser fra britiske udbydere?

Som importør af tjenesteydelser kan det være relevant for din virksomhed at besvare spørgsmålene vedrørende import af varer, arbejdskraft, digitale tjene-steydelser og data samt kontrakter og tvister.

Digitale tjenesteydelser og data

En digital tjenesteydelse dækker over en række forskellige ydelser såsom download af software, opbevaring af data, vedligeholdelse af IT etc. Fælles for dem er, at der er tale om salg eller køb af en ikke-fysisk vare via elektroniske salgskanaler til hvilken som helst slutbruger såsom forbrugere, andre virksomheder mv.

Anvender eller udbyder din virksomhed digitale tjenesteydelser med datastrømme til og fra Storbritannien?

Mere info

Køber din virksomhed software fra britiske tjenesteudbydere, eller gør din tjenesteudbyder det?

Overfører din virksomhed personoplysninger mellem EU/Danmark og Storbritannien?

Det kan være relevant for din virksomhed at besvare spørgsmålene vedrørende import og eksport af tjenesteydelser, selskabsstruktur, regnskab, arbejdskraft samt kontrakter og tvister.

Adgang til fiskeri i britisk farvand

Nedenstående spørgsmål omhandler forhold du skal være opmærksom på, hvis du fisker i britisk farvand.

Fisker du i britisk farvand?

Lander du fisk i Storbritannien?

Det kan være relevant for din virksomhed at besvare spørgsmålene vedrørende import og eksport af varer, transport samt kontrakter og tvister.

Arbejdskraft

Nedenstående spørgsmål omhandler mulige konsekvenser for koncerninterne udstationeringer og anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. Sidstnævnte dækker over erhverv, som er lovregulerede enten i Danmark eller andre EU-lande.

Har din virksomhed ansatte (herunder midlertidigt ansatte) med et britisk pas i Danmark?

Har din virksomhed medarbejdere fra Danmark eller andre EU-medlemsstater, der arbejder i Storbritannien?

Har din virksomhed ansatte med britiske kvalifikationer, der kræver eller har dansk autorisation pga. anerkendelse af britiske kvalifikationer?

Det kan være relevant for din virksomhed at besvare spørgsmålene vedrørende eksport af varer og tjenesteydelser, telefoni, selskabsstrukturer samt kontrakter og tvister.

Transport

Nedenstående spørgsmål omhandler reglerne for sø-, luft- og vejtransport til og fra Storbritannien af både varer og personer samt reglerne om kvalifikationsbeviser, kørekort og køre- og hviletid.

Transporterer din virksomhed varer fra, via eller til Storbritannien gennem outsourcing (kørsel for fremmed regning)

Transporterer din virksomhed egne varer fra, via eller til Storbritannien (firmakørsel)

Er din virksomhed et luftfartsselskab?

Er din virksomhed et rederi?

Er du søfarende med et gyldigt anerkendelsesbevis udstedt af henholdsvis Storbritannien og Danmark?

Er du søfarende uden et gyldigt anerkendelsesbevis udstedt af henholdsvis Storbritannien og Danmark og har behov for et anerkendelsesbevis i 2021?

Vil dit søfartsselskab ansætte søfarende (herunder midlertidigt ansatte) med et britisk pas i Danmark?

Transporterer din virksomhed varer til Irland via Storbritannien?

Det kan være relevant for din virksomhed at besvare spørgsmålene vedrørende import og eksport af varer eller tjenester, arbejdskraft, selskabsstrukturer, telefoni samt kontrakter og tvister.

Intellektuelle ejendomsrettigheder (IPR)

Nedenstående spørgsmål omhandler forhold, som du skal være opmærksom på, hvis din virkomhed har beskyttet intellektuel ejendom af enten produkter, værker eller processer, som din virksomhed har udviklet.

Hvilken type intellektuel ejendom har din virksomhed (både udstedte rettigheder og verserende ansøgninger)?

Mere info

Det kan være relevant for din virksomhed at besvare spørgsmålene vedrørende eksport og import af varer og tjenester samt kontrakter og tvister.

Selskabsstrukturer, regnskab og revision

Nedenstående spørgsmål omhandler din virksomheds udrbejdelse af regnskaber og revision samt om mulige konsekvenser, hvis din virksomhed har eller planlægger at etablere en filial i Storbritannien.

Har din virksomhed en filial i Storbritannien?

Mere info

Har din virksomhed planer om at etablere nye filialer i Storbritannien?

Har din virksomhed en dansk filial af en britisk virksomhed eller planer om at etablere en?

Er din virksomhed involveret i en grænseoverskridende fusion, spaltning eller flytning af hjemsted til eller fra Storbritannien?

Indgår din virksomhed i en koncern, og er der i koncernen en britisk modervirksomhed eller en eller flere britiske dattervirksomheder?

Mere info

Er din virksomhed filial af en virksomhed med registreret hjemsted i Storbritannien?

Er din revisionsvirksomhed ejet eller delvis ejet af et britisk selskab eller britiske revisorer, eller udgør disse en del af den øverste ledelse?

Er du revisor for et dansk selskab, der har kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i Storbritannien?

Det kan være relevant for din virksomhed at besvare spørgsmålene vedrørende eksport og import af varer og tjenester, arbejdskraft, transport, telefoni samt kontrakter og tvister.

CO2-kvoter

Nedenstående spørgsmål omhandler forhold, som du skal være opmærksom på, hvis din virksomhed handler med CO2-kvoter.

Køber eller sælger din virksomhed CO2-kvoter i Storbritannien?

Det kan være relevant for din virksomhed at besvare spørgsmålene vedrørende selskabsstrukturer, transport, import og eksport af varer og tjenester samt kontrakter og tvister.

Konkurrence og offentlige udbud

Nedenstående spørgsmål omhandler din virksomheds adgang til offentlige udbud i Storbritannien samt mullige ændringer af de britiske konkurrenceregler.

Sælger du produkter eller tjenester med konkurrence fra britiske virksomheder i Storbritannien?

Skal din virksomhed fusionere med / opkøbe en eller flere virksomheder i Storbritannien eller virksomheder, der har omsætning i Storbritannien?

Indgår din virksomhed i offentlige kontrakter i Storbritannien?

Det kan være relevant for din virksomhed at besvare spørgsmålene vedrørende import og eksport af varer og tjenester, arbejdskraft, transport, selskabsstrukturer samt kontrakter og tvister.

Forbrugerregler

Nedenstående spørgsmål omhandler mulige ændringer i reglerne for forbrugerbeskyttelse.

Sælger du varer eller tjenesteydelser direkte til forbrugere i Storbritannien?

Stiller du kredit til britiske forbrugere?

Mere info

Det kan være relevant for din virksomhed at besvare spørgsmålene vedrørende import og eksport af varer og tjenester samt kontrakter og tvister.

Telefoni

Nedenstående spørgsmål omhandler forhold, som du skal være opmærksom på, hvis din virksomhed har telefonisk kontakt til/fra Storbritannien. Telefonisk kontakt omfatter brug af en mobiltelefon med et dansk abonnement i Storbritannien til fx at ringe, sende sms’er eller gå på internettet (roaming) og opkald fra en mobil- eller fastnettelefon fra Danmark til Storbritannien (udlandstelefoni).

Anvender ansatte i din virksomhed mobiltelefoner i Storbritannien?

Det kan være relevant for din virksomhed at besvare spørgsmålene vedrørende import og eksport af varer og tjenester, arbejdskraft, selskabsstrukturer samt kontrakter og tvister.

Lovvalg ved kontrakter og tvister

Nedenstående spørgsmål omhandler konsekvenserne for din virksomhed, hvis du har eller planlægger at indgå kontrakter/aftaler med en britisk forbruger eller virksomhed samt om ændringer i håndteringen af tvister med en britisk part.

Indgår din virksomhed kontrakter med en britisk virksomhed eller forbruger?

Anlægger din virksomhed civil retssag mod en britisk virksomhed eller forbruger, eller sagsøges din virksomhed af en britisk virksomhed eller forbruger?

Det kan være relevant for din virksomhed at besvare spørgsmålene vedrørende import og eksport af varer og tjenester, offentlige udbud, selskabsstrukturer, forbrugerregler og arbejdskraft.

Resultat: Din Brexit-tjekliste

Baseret på dine svar på spørgsmålene i Brexit-tjeklisten, finder du nedenfor en række opmærksomhedspunkter for din virksomhed, i tilfælde af at Storbritannien og EU ikke bliver enige om en aftale om det fremtidige forhold inden overgangsperiodens udløb. Opmærksomhedspunkterne kan være med til at give et indledende overblik over områder, som kræver yderligere forberedelse og handling fra din virksomheds side.

Brexit-tjeklisten findes på: https://startvaekst.virk.dk/brexit-tjekliste